Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Grad principal

ANUNŢ IMPORTANT ! DEROGAREA DE LA CONDIŢIA DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2016

ANUNŢ IMPORTANT !

DEROGAREA DE LA CONDIŢIA DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2016

În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de grad principal – sesiunea 2016, vă facem cunoscut că prin referatul nr. VVV 5784/04.11.2016, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat o derogare de la condiţia de experienţă profesională prevăzută de Ordinul MS nr. 1044/12.09.2016, de până la data de 01.01.2017, inclusiv.

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2016

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2016

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 750/27.09.2016.

  • Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de  titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare,  pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

  • Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

17.11.2016   – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

18.11.2016 – examen – asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

  • Înscrierile la examen se fac în perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
  • Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant.
  • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2016

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa  http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2016/

Anunt Viata Medicala

Metodologie grad principal 2016

OAMGMAMR anunță organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, sesiunea 2016.

Punem la dispoziția celor interesați metodologia de examen

 Metodologie grad principal 2016

Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal, sesiunea 2016

Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti și în data de 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

Punem la dispoziția candidaților tematica și bibliografia de examen:

1. Asistent medical generalist_tematica si bibliografia grad principal 2016

2. Moase_tematica si bibliografia grad principal 2016

3. BFT_tematica si bibliografia grad principal 2016

4. Farmacie_tematica si bibliografia grad principal 2016

5. Igiena_tematica si bibliografia grad principal 2016

6. Igienist de cabinet stomatologic_tematica si bibliografia grad principal 2016

7. Stomatologie_tematica si bibliografia grad principal 2016

8. Laborator_tematica si bibliografia grad principal 2016

9. Medico-social_ tematica si bibliografia grad principal 2016

10. Nutritie_tematica si bibliografia grad principal 2016

11. Radiologie_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

Ordinul MS nr. 1091/2013

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596, din 24 septembrie 2013
Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. E.N. 1.091 din 19 septembrie 2013, in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite prezentul ordin.
Art. 1.  Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120 lei/ participant.
Taxa se va plati dupa cum urmeaza: 

  • 30%, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85 TREZ 7005003 XXX 000092, CUI 4266456,  DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod 010024.
  • 70%, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49 UGBI 0000362008983 RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR).

Art. 2. Sumele incasate de Ministerul Sanatatii se utilizeaza pentru cheltuieli materiale
necesare sustinerii examenului si eliberarii certificatelor.

Art. 3.  Sumele incasate de OAMGMAMR se utilizeaza pentru plata cheltuielilor de personal pe baza de contract civil (cu exceptia functionarilor publici), plata membrilor comisiei centrale si comisiilor judetene de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivelor tehnice (cu exceptia functionarilor publici), a cheltuielilor materiale efectuate de catre comisia centrala si comisiile judetene de examen in baza documentelor justificative.
Art. 4.  Repartizarea sumelor pe filialele judetene si respectiv a municipiului Bucuresti ale
OAMGMAMR se va face proportional cu numarul de candidati care sustin examenul in judetul respectiv si al documentelor justificative privind cheltuielile ocazionate de organizarea examenului de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013, insusita sub semnatura de presedintele filialei judetene/a municipiului Bucuresti a  OAMGMAMR.
Art. 5.  Directia generala resurse umane si certificare, Directia contabilitate si patrimoniu din
Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si filialele judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6.  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul Sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Bucuresti, 20 septembrie 2013
Nr. 1.091.