Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Hotărâri ale Consiliului naţional

Hotărâre nr.8 din 21.03.2013- privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE NR. 8/ 21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26. alin. (1), (2) şi (3) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/ 2009,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21.03. 2013, emite următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexă.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21.03.2013 şi se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedinte

Mircea Timofte

______________________________________________________________________________________________________

ANEXĂ                                                       

PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI DE RETRAGERE A CALITĂŢII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

I. Condiţii generale de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR  prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;  

c) nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.  

d) neplata cotizaţiei datorată de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.  

II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunţarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării preşedintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

d) concediu paternal;

e) concediu pentru formare profesională;

f) şomaj, suspendarea se acordă pe perioada şomajului pentru o perioadă de maximum un an;

g) desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau  însoţesc membrii de familie în aceste misiuni, în condiţiile legii.

3. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali,  membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menţionate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi. Solicitarea se face în scris şi va fi însoţită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calităţii de membru de către preşedintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Naţional.

5.  Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizaţia şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Naţional.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

7. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris şi se va transmite cu cel puţin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunţarea la calitatea de membru.

a) Cererea de retragere va fi însoţită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.
b)  Retragerea la cerere a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă interzicerea exercitării profesiei.
III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul judeţean/mun. Bucureşti al OAMGMAMR

a) neachitarea cotizaţiei,

b) nerealizarea numărului de credite.

IV. Suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR

a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condiţiile Codului de procedură penală.

b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical pentru o infracţiune care are legătură cu exercitarea profesiei.

c) în urma unei sancţiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c şi d din OUG 144/2008.

V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, le revine obligaţia de a prezenta  certificatul de cazier judiciar.

http://www.oamr.ro/suspendarea-calitatii-de-membru/

Hotărâre nr.10 din 21.03.2013- privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE NR.10/21.03.2013

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art.26. alin. (5), lit. l) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/2009,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  întrunit în şedinţa din data de 21 martie 2013, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2  Prin excepţie de la prevederile art.1, asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3  Membrii OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie în vigoare la data intrării în concediu.

Art. 4  Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care sunt pensionari şi nu mai exercită activităţi medicale, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 5 Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 6 Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei.

Art. 7 Sunt scutiţi de la plata cotizaţiei asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru al OAMGMAMR;

b) li s-a aplicat sancţiunea de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR;

c) au solicitat suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR pe durata suspendării.

Art. 8 Se stabilesc următoarele taxe, pe care le vor încasa filialele judeţene/municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:

a) taxă pentru înscriere în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 lei;

b) taxă pentru procedura de reatestare a competenţei profesionale a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 lei;

c) taxă pentru eliberarea unei adeverinţe care atestă moralitatea şi onorabilitatea membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 de lei.

Art.9 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărîrea nr. 24 din 18 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009 şi Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 30 martie 2010.

Art. 10  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor OAMGMAMR.

Preşedinte

Mircea Timofte

Hotărâre nr. 15 din 21.03.2013- privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor

HOTĂRÂRE NR.15/21.03.2013 privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de 21.03.2013 , având în vedere prevederile 40, alin. (1), lit. z) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborate cu prevederile art.6, alin.(1), lit. x) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă taxa pentru cursurile de pregătire a infirmierelor desfăşurate conform Hotărârii  Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10 din  4 iunie 2010 privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de până la 500 lei.

Art.2  Din suma percepută conform art.1 se va reţine şi expedia către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, suma de 10 lei, reprezentând taxă de certificare.

Art. 3 Certificatul de curs prevăzut în anexa nr.3 la Programul naţional de pregătire a infirmierelor, se va elibera numai de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 4  Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 21.03.2013 şi se va comunica filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 5  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 20/01.10.2010.

Preşedinte

Mircea Timofte

Hotărâre nr. 23 din 27.09.2013- pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, persoane juridice

HOTĂRÂRE NR. 23/27.09.2013

pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, persoane juridice

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de 27.09.2013,        

având în vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și în conformitate cu Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se  aprobă taxa de acreditare în cuantum de 300 de euro și taxa de reacreditare în cuantum de 100 de euro pentru furnizorii de educație medicală continuă, persoane juridice.

Art.2  Taxa de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă se va plăti în contul afișat mai jos.

Art.3  Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Cont  IBAN  RO17RNCB0080005633870001 deschis la BCR Sala Palatului

– plata în lei la cursul de schimb al zilei

Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

HOTĂRÂRE   Nr. 1 din 12 martie 2010

privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

EMITENT:      ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1) – (4) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 12 martie 2010, a emis următoarea hotărâre:

ART. 1

Se stabilesc următoarele taxe, precum şi cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, după cum urmează:

a) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educaţie continuă – 5 lei;

b) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru – 50 lei.

ART. 2

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatelor de membru şi ale certificatelor de participare la cursurile de educaţie continuă, emise de către acesta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parţial, în situaţiile în care în arhiva instituţiei există alte documente din care să rezulte existenţa actului respectiv.

ART. 3

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:

a) cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;

b) declaraţie scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului şi împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;

c) copie de pe actul pierdut (dacă există);

d) chitanţa reprezentând dovada plăţii pentru eliberare duplicat;

e) copia actului de identitate al titularului;

f) dovada publicării în Monitorul Oficial al României*, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv sau dovada publicării anunţului într-un cotidian de largă circulaţie.

––––

* Pentru publicarea pierderii unui act, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome “Monitorul Oficial” (http://www.monitoruloficial.ro).

ART. 4

Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

ART. 5

Dacă se solicită duplicate ale mai multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat.

ART. 6

Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe faţă menţiunea “Duplicat”, pe verso “Document cu valoare de original”, ştampila şi semnătura preşedintelui filialei care îl eliberează.

ART. 7

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Mircea Timofte

Bucureşti, 12 martie 2010.

Nr. 1.

HOTĂRÂRE Nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

HOTĂRÂRE   Nr. 3 din  9 iulie 2009
privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 12 august 2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

Bucureşti, 9 iulie 2009.

Nr. 3

Anexă http://www.oamr.ro/despre-noi/regulament-de-organizare/

Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Hotărâre nr. 22/27.09.2013 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de 27.09.2013,   având în vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și în conformitate cu Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, adoptă  următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1  Se  aprobă Normele de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.

Art.2   Furnizorii de educaţie medicală continuă  se acreditează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin Comisia Națională de Educație Medicală Continuă , în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.

Art.3  Lista furnizorilor de educație  medicală continuă acreditați, precum şi temele cursurilor pentru care au fost acreditaţi, se vor afișa pe site-ul OAMGMAMR.

Art. 4  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării  de către Consiliul Național și se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.5  La data intrării în vigoare a prezentei  hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Național nr. 10/27.09.2012 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.

Preşedinte, Mircea Timofte