Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

HOTĂRÂRE   Nr. 1 din 12 martie 2010

privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

EMITENT:      ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1) – (4) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 12 martie 2010, a emis următoarea hotărâre:

ART. 1

Se stabilesc următoarele taxe, precum şi cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, după cum urmează:

a) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educaţie continuă – 5 lei;

b) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru – 50 lei.

ART. 2

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatelor de membru şi ale certificatelor de participare la cursurile de educaţie continuă, emise de către acesta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parţial, în situaţiile în care în arhiva instituţiei există alte documente din care să rezulte existenţa actului respectiv.

ART. 3

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:

a) cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;

b) declaraţie scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului şi împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;

c) copie de pe actul pierdut (dacă există);

d) chitanţa reprezentând dovada plăţii pentru eliberare duplicat;

e) copia actului de identitate al titularului;

f) dovada publicării în Monitorul Oficial al României*, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv sau dovada publicării anunţului într-un cotidian de largă circulaţie.

––––

* Pentru publicarea pierderii unui act, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome “Monitorul Oficial” (http://www.monitoruloficial.ro).

ART. 4

Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

ART. 5

Dacă se solicită duplicate ale mai multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat.

ART. 6

Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe faţă menţiunea “Duplicat”, pe verso “Document cu valoare de original”, ştampila şi semnătura preşedintelui filialei care îl eliberează.

ART. 7

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Mircea Timofte

Bucureşti, 12 martie 2010.

Nr. 1.