Hotărâre nr.10 din 21.03.2013- privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE NR.10/21.03.2013

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art.26. alin. (5), lit. l) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/2009,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  întrunit în şedinţa din data de 21 martie 2013, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2  Prin excepţie de la prevederile art.1, asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3  Membrii OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie în vigoare la data intrării în concediu.

Art. 4  Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care sunt pensionari şi nu mai exercită activităţi medicale, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, vor plăti o cotizaţie în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 5 Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 6 Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei.

Art. 7 Sunt scutiţi de la plata cotizaţiei asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru al OAMGMAMR;

b) li s-a aplicat sancţiunea de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR;

c) au solicitat suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR pe durata suspendării.

Art. 8 Se stabilesc următoarele taxe, pe care le vor încasa filialele judeţene/municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:

a) taxă pentru înscriere în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 lei;

b) taxă pentru procedura de reatestare a competenţei profesionale a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 lei;

c) taxă pentru eliberarea unei adeverinţe care atestă moralitatea şi onorabilitatea membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 100 de lei.

Art.9 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărîrea nr. 24 din 18 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009 şi Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 30 martie 2010.

Art. 10  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor OAMGMAMR.

Preşedinte

Mircea Timofte